ساعت کاری 10:00-18:00

تهران خیابان ولی عصر نرسیده به جمهوری پاساژ سینوهه واحد 209

66174672

nooraleyasin.ir

طراحی وب سایت خبری بنیاد نیکوکاری نور آل یاسین

بازدید از سایت

نمای کلی سایت

بنیــاد نیکــوکاری نــور آلیاســین فعالیتهــای خــود را بــر اســاس منشــور بنیــاد و تکالیــف اعضــای امنــاء و هیات مدیــره محتــرم و سیاســتگذاری انجامشــده، طبــق بودجــه تعیین شــده و آییننامه هــای اجرایــی بنیــاد آغــاز کــرده اســت.